Zapisz się do Newslettera i bądź na bieżąco z najnowszymi ofertami.
Zaloguj się

Zapytanie o wycenę

Nowy koszyk 0

Reklamacje i zwroty


Data publikacji:

REKLAMACJE I USTAWOWE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Reklamacje związane z działalnością Serwisu oraz ze świadczonymi za jego pośrednictwem usługami, a także pytania dotyczące korzystania z nich należy kierować drogą mailową na adres skleponline@drewmax.pl
2. Reklamacja powinna zawierać następujące informacje: dokładny opis powodu reklamacji wraz ze zdjęciami oraz nick lub adres email Użytkownika.
3. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej zgłoszenia oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje są niewystarczające do jej rozpatrzenia Usługodawca zwróci się do Użytkownika drogą mailową o ich uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych informacji przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku nabycia produktów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają ustawowe prawo do odstąpienia od umowy.
5. Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik może w terminie 30 dni, od dnia którym wszedł w posiadanie Produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Użytkownika weszła w posiadanie produktów lub od dnia zawarcia Umowy, gdy przedmiotem Umowy są Produkty będące usługami; odstąpić od Umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Usługodawcy przed upływem ww. terminu oświadczenie o odstąpieniu (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Użytkownik może w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Użytkownik może wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie. Jeśli Użytkownik skorzysta z tej możliwości, Usługodawca prześle niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Sprzedawca wyśle niezwłocznie Użytkownikowi na jego adres e-mail informację o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów:

5.1 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; za taką usługę uznaje się w szczególności usługę zawieraną na podstawie niniejszego Regulaminu;
5.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb ponad standardową ofertę (np. meble wykonane na wymiar); dotyczy to sytuacji, gdy konsument dokonuje wyboru dodatkowych, indywidualnych opcji wykonania Produktu, takich jak: zmiana wymiaru produktu, wybór rodzaju tkaniny z dodatkowego katalogu tkanin, wymagającego uprzedniego zamówienia tkaniny przez producenta; wybór niestandardowych nóżek, podstaw, pochwytów lub innych elementów wymagających uprzedniego zamówienia tych elementów czy opcji przez producenta;
5.3 w odniesieniu do mebli już raz zmontowanych u Klienta i dotyczy to w szczególności mebli, których nawiercone otwory pod śruby mocujące już raz zostaną wykorzystane w celu ich zmontowania. Tego typu otwór (po montażu i demontażu) już nigdy nie będzie spełniał swojego zadania w 100%, a więc element z nim związany zostanie uznany za uszkodzony;
5.4 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
5.6 w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
5.7 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
5.8 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5.9 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
5.10 o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
5.11 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
6. Skutki odstąpienia od umowy a) w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności (w tym koszty dostawy z zastrzeżeniem litery c) poniżej); Usługodawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej; b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, ale w każdym przypadku Użytkownik nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem; c) Jeżeli Użytkownik korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę.
7. Użytkownik powinien odesłać Produkty do Usługodawcy na adres wskazany w § 1 ust 2 Regulaminu. Użytkownik ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Użytkownik powinien odesłać Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Użytkownik odesłał Produkt przed upływem terminu 14 dni.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli Użytkownik chce odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.
– Adresat Serwisu Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów) do korespondencji oraz adres e-mail
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data
(*) niepotrzebne skreślić
i przesłanie go do nas na poniższy adres: Drewmax W.M. Bieńkowscy sp.j Powstania Styczniowego 39, 24-103 Żyrzyn, e-mail skleponline@drewmax.pl
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Postanowienia zawarte w niniejszym § 6 Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia, również do Użytkownika będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
RĘKOJMIA I GWARANCJA
1. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi produkt zgodny z umową. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za Produkty z tytułu niezgodności Produktu z umową z tytułu rękojmi konsumenckiej na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.
2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika w razie braku zgodności towaru, treści lub usługi cyfrowej z umową (rękojmia za wady).
3. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją producenta. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru przez okres gwarancji wskazany w karcie gwarancyjnej.
4. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę produktu powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
5. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni, uważa się, że uwzględnił żądanie reklamacyjne.
6. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu lub informacją wskazaną przy opisie produktu objętego gwarancją, udostępnioną na stronie Serwisu. Reklamacje z tytułu gwarancji mogą być składane bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym produktu lub w informacji wskazanej przy opisie danego produktu na stronie Serwisu.
7. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi (niezgodności Produktu z umową) w stosunku do przedsiębiorców, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w §7 ust 11 poniżej.
8. Reklamacje w trybie rękojmi konsumenckiej może być składana przez Użytkownika, który jest: (a) konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osobą fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (b) osobą fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
9. W przypadku reklamacji składanej w oparciu o rękojmię konsumencką, Użytkownik jest uprawniony do:
(a) żądania naprawy lub wymiany Produktu – Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Użytkownik żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Użytkownik żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawca. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Usługodawca może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z umową, wartość Produktu zgodnego z umową, oraz nadmierne niedogodności dla Użytkownika powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Użytkownika o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, dla którego Użytkownik go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca. Użytkownik udostępnia Usługodawca Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Użytkownika Produkt na swój koszt. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z umową, Usługodawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.
(b) złożenia oświadczenia o obniżeniu Ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
i. Usługodawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową, jeżeli zarówno wymiana jak i naprawa tego Produktu są niemożliwe albo wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawca;
ii. Usługodawca nie dokonał naprawy lub wymiany Produktu niezgodnego z umowa zgodnie z art. 43d ust. 4-5 ustawy o prawach konsumenta (w tym Usługodawca nie dokonał naprawy/wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika);
iii. Usługodawca nie zdemontował Produktu niezgodnego z Umową w celu jego naprawy lub wymiany lub też nie zamontował go ponownie po dokonaniu wymiany lub naprawy (ani nie zleciał wykonania ww. czynności na swój koszt) – dotyczy tylko przypadku, gdy niezgodność Produktu z umową została ujawniona po zamontowaniu tego Produktu;
iv. Produkt jest nadal niezgodny z umową, pomimo że Usługodawca próbował doprowadzić ten Produkt do zgodności z umową;
v. niezgodność Produktu z umową jest na tyle istotna, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie Ceny albo odstąpienie od umowy (tj. bez konieczności składania przez Użytkownika oświadczenia o naprawę lub wymianę Produktu niezgodnego z Umową);
vi. z oświadczenia Usługodawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że Usługodawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny Produktu niezgodnego z umową wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z umową pozostaje do wartości produktu zgodnego z umową. Użytkownik nie może odstąpić od Umowy, jeżeli niezgodność Produktu z umową jest nieistotna. Domniemywa się, że niezgodność Produktu z umową jest istotna. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Użytkownik może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Użytkownika wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Użytkownik zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 
10. W przypadku korzystania przez Użytkownika z prawa obniżenia Ceny Produktu niezgodnego z Umową, Usługodawca zwraca Użytkownikowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o obniżeniu Ceny. W razie odstąpienie od Umowy, Użytkownik niezwłocznie zwraca Produkt niezgodny z Umowa na koszt Usługodawcy. Usługodawca zwraca Użytkownikowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu niezgodnego z umową lub dowodu jego odesłania.
11 Właściwości naturalne drewna takie jak miejscowe odbarwienia, słoje, sęki, różnice w odcieniach, przyjęciach lakieru, drobne szpachlowania itd. nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
12. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
c) Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
3. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.